Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70131
Title: Những khả năng hòa nhập của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Belaus
Authors: Lê Thanh Vạn
Keywords: Đông Âu
Belaus
Cộng đồng người Việt
Cộng hòa Belaus
Abstract: Bài viết trình bày về thực trạng cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Belaus, mức độ hòa nhập vào xã hội sở tại của cộng đồng người Việt, Vai trò của trí thức trong quá trình hòa nhập, Các kiến nghị làm sâu sắc hơn quá trình hòa nhập.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.