Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70132
Title: Trí thức Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Lê Văn Thắng
Keywords: Tri thức
Việt Nam
Cách mạng công nghiệp 4.0
Công nghiệp
305.552597 Tr300t
Abstract: Cuốn sách đi từ khái quát một số vấn đề lý luận chung về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sau đó tập trung đi sâu phân tích những đặc điểm, vai trò, thực trạng và một số vấn đề đặt ra của đội ngũ trí thức Việt Nam trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời gian tới.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 398 tr; PDF/A
Method: ISBN: 978-604-57-4927-2; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00047520_Tri thuc Viet Nam voi cuoc cach mang cong nghiep 4.0_2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.