Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70134
Title: Những nhân tố tác động đến đào tạo nghề ở CHDCND Lào những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Lê Hòa
Keywords: Đào tạo nghề
Lào
Thế kỷ XXI
Abstract: Thế kỉ XXI với sự vận động, phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ loại, đặc biệt là yêu cầu của toàn cầu hóa, quốc tế hoá, đã tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, Lào muốn phát triển thì không thể không tham gia vào quá trình vận động chung. Hội nhập quốc tế đem lại cho Lào nhiều thời cơ, đồng thời cũng hàm chứa nhiều thách thức cho chính sự phát triển. Cùng với phát triển chung của toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Lào trước tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực, vấn đề tạo nghề ở Lào những năm gần đây có nhiều chuyển biến, bên cạnh những thành tựu và khởi sắc mới trong sự phát triển, đào tạo nghề ở Lào cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Điều này có thể được lí giải khi phân tích những nhân tố tác động đến nó.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA2.22.Nhan to_tac dong_dao tao nghe_Lao_the ky XXI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.