Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70137
Title: Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên Bang Đức ghi nhận từ một chuyến đi
Authors: Nguyễn Duy Dũng
Keywords: Cộng đồng người Việt Nam
Cộng hòa Liên Bang Đức
Người Việt ở Đức
Abstract: Bài viết trình này những thông tin để nhận thức đầy đủ hơn về những người con xa xứ mà giúp Đảng và Nhà nước xây dựng các định hương, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay và trong thời gian tới.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.