Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70140
Title: Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở châu Âu đối với mô hình đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay.
Authors: Đinh Công Tuấn
Keywords: Tổ chức chính trị - xã hội
Tổ chức xã hội dân sự
Đổi mới tổ chức và hoạt động
Mặt trận Tổ quốc
Abstract: Bài viết bước đầu so sánh mô hình xã hội dân sự ở châu Âu và Việt Nam, đã đưa ra được kinh nghiệm xây dựng xã hội dân sự ở châu Âu cho Việt Nam tham khảo.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 05 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.