Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70156
Title: Vấn đề giới và bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Authors: Hoàng Thị Hạnh, Lương Thị Thu Hằng
Keywords: Giới
Bình đẳng giới
Kinh tế - xã hội
Dân tộc thiểu số
Miền núi
Abstract: Thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 được tích hợp, lồng ghép giới vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội là một giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, bài viết đề cập cách tiếp cận, nguyên tắc và nội dung tích hợp giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, hướng đến bình đẳng giới một cách toàn diện, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Binh dang gioi_kinh te_xa hoi_dan toc thieu so_mien nui.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.