Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70157
Title: Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, công chức
Authors: Trương Quốc Chính, Nguyễn Văn Sơn
Keywords: Đào tạo
Bồi dưỡng
Phát triển năng lực tư duy
Cán bộ
Công chức
Abstract: Năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ, công chức chính là khả năng về mặt tư duy lý luận hay tư duy khoa học để đội ngũ này có thể hoàn thành các nhiệm vụ với vai trò lãnh đạo, quản lý hoặc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và trong hoạt động thực thi công vụ. Chính vì vậy, các vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ, công chức là vấn đề có ý nghĩa quan trọng vừa cấp bách vừa lâu dài.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Dao tao_boi duong_nang luc_ly luan_can bo_cong chuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.