Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70162
Title: Giải pháp ngăn chặn tình trạng "chảy máu chất xám" trong các doanh nghiệp nhà nước
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Kinh tế nhà nước
Chảy máu chất xám
Doanh nghiệp nhà nước
Abstract: "Chảy máu chất xám" trong doanh nghiệp nhà nước là một vấn đề đã diễn ra từ lâu, trong những năm gần đây, hiện tượng này không giảm mà ngược lại đang có xu hướng gia tăng ở một số tập đoàn kinh tế lớn thuộc khu vực nhà nước. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ những bất cập chưa được giải quyết triệt để, như chế độ lương, thưởng chưa phù hợp; môi trường làm việc chưa hiện đại, thiếu chuyên nghiệp... Do vậy, đổi mới chính sách về tiền lương, thu nhập tạo lập môi trường làm việc hấp dẫn, tăng tính ràng buộc giữa doanh nghiệp với người lao động được xem là những giải pháp cần thiết để có thể đẩy lùi và ngăn chặn tình trạng "chảy máu chất xám " trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.