Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70162
Title: Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2017
Authors: Phạm Quang Vinh
Keywords: Báo cáo điều tra
Thất nghiệp
Việc làm
Lao động
331.1 B108c
Abstract: Cuốn sách trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2017 nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Kết quả điều tra bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động. Số liệu được tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc và cấp vùng và theo năm cho cấp tỉnh/ thành phố.
Publisher: Nhà xuất bản Thống kê
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 256 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00046295_Bao cao dieu tra lao dong viec lam nam 2017_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.