Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70167
Title: Nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập
Authors: Tạ Quang Ngọc
Keywords: Viên chức
Xếp loại viên chức
Chất lượng viên chức
Đơn vị sự nghiệp công lập
Abstract: Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức là một trong những công việc có ý nghĩa quan trọng, hoạt động mở đầu có vai trò quyết định trong công tác quản lý viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, cũng là cơ sở để lựa chọn, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với viên chức. Nếu thực hiện một cách khách quan, khoa học, phù hợp, đúng pháp luật sẽ phát huy được tiềm năng của mỗi viên chức, ngược lại, khi đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức không đúng sẽ gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định trong công tác bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Nang cao_hieu qua_chat luong_vien chuc_su nghiep cong lap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.