Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70168
Title: Khủng hoảng kinh tế ở Liên minh Châu Âu: Tác động và giải pháp ứng phó
Authors: Nguyễn Quang Thuấn
Abstract: Bài viết phân tích tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Liên minh Châu Âu, những giải pháp ứng phó và triển vọng phát triển trong thời gian tới.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quộc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.