Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70169
Title: Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao
Authors: Cấn Anh Vũ
Keywords: Nguồn nhân lực
Nông nghiệp
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Abstract: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự nghiệp cách mạng của nước ta. Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ngành Nông nghiệp nước ta luôn thể hiện tốt vai trò là trụ đỡ, đồng thời là ngành có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Nguon nhan luc nong nghiep_chat luong cao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.