Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70171
Title: Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
Authors: Nguyễn Hoài Thịnh
Keywords: Cán bộ
Kiểm soát tài sản thu nhập
Công chức
Người có chức vụ
Abstract: Thu nhập của cá nhân, đặc biệt là người có chức vụ, quyền hạn trong điều kiện kinh tế thị trường là khá đa dạng và Nhà nước cần phải kiểm soát các nguồn thu nhập để quản lý, góp phần phòng ngừa tham nhũng. Bài viết nghiên cứu các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đánh giá những bất cập và hạn chế, trong đó có các giải pháp, như: hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện có hiệu quả cơ chế thuế thu nhập cá nhân; thực hiện liên thông dữ liệu về kiểm soát tài sản thu nhập và đẩy mạnh giải pháp nhầm thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn xã hội.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Phap luat_kiem soat tai san_nguoi co chuc vu_quyen han.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.