Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70176
Title: Những ưu tiên trong chính sách cung cấp ODA của EU và một số nước thành viên
Authors: Trần Thị Thanh Huyền
Keywords: Chính sách hỗ trợ phát triển
EU
Hoạt động viện trợ
ODA
Abstract: Bài viết trình bày các cơ sở cho chính sách hỗ trợ phát triển của EU, ưu tiên theo khu vực địa lý, ưu tiên trong hoạt động viện trợ phát triển chính thức của EU theo lĩnh vực.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 13 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.