Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70178
Title: Một số bài học kinh nghiệm từ cuộc đấu tranh giành chính quyền của Đảng Bônsêvich trong cách mạng XHCN Tháng Mười Nga năm 1917
Authors: Lê Văn Anh
Keywords: Đấu tranh giành chính quyền
Bônsêvich
Cách mạng tháng Mười Nga
Chính quyền
Abstract: Bài viết này phân tích một số bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng trong quá trình đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvich - đội tiên phong của giai cấp công nhân Nga.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 15 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.