Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70179
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân sự - vận dụng trong rèn luyện tính kỷ luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ hiện nay
Authors: Lê Việt Dũng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Kỷ luật quân sự
Rèn luyện tính kỷ luật
Hạ sỹ quan
Binh sỹ
Xây dựng tính kỷ luâtj
Điều lệnh của quân đội
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân sự là một bộ phận hết sức quan trọng trong di sản Người để lại cho dân tộc ta. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tính kỷ luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ thực chất là xây dựng cho quân nhân có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của bản thân nhằm chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội nhân dân Việt Nam một cách tự giác, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội hiện nay.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Tu tuong HCM_ky luat quan su_ha sy quan_binh sy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.