Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70183
Title: Những thương điếm chiến lược của Bồ Đào Nha tại Châu Á (Thế kỷ XVI-XVII)
Authors: Đặng Văn Chương, Nguyễn Thị Vĩnh Linh
Keywords: Thương điếm chiến lược
Bồ Đào Nha
Thương điếm
Châu Á
Abstract: Bài viết trình bày quá trình Bồ Đào Nha xâm nhập vào châu Á (thế kỷ XV-XVI), hệ thống thương điếm chiến lược và đặc điểm của hệ thống này tại các nước Châu Á.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 14 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.