Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70189
Title: Đồng bộ các giải pháp đổi mới, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
Authors: Đặng Quyết Tiến
Keywords: Thoái vốn
Cổ phần hóa
Doanh nghiệp nhà nước
Abstract: Năm 2021 khép lại với những khó khăn thử thách đặt ra không chỉ với kinh tế nói chung mà với cả doanh nghiệp trong việc thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Khu vực doanh nghiệp nhà nước ngoài "nhiệm vụ kép" còn phải tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại. Mặc dù, kết quả cổ phần hóa, thoái vốn trong năm 2021 chưa đạt kết hoạch đề ra nhưng về cơ bản với kết quả trong cả giai đoạn 2016-2020 và trong năm 2021, các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đõ tích cực triển khai biện pháp cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đây là động lực để tiếp tục đổi mới, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.2.22.Dong bo_giai phap_co phan hoa_DNNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.