Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70192
Title: Vai trò của kiểm toán nhà nước trong triển khai các chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Hữu Hiểu
Keywords: Kiểm toán nhà nước
Phục hồi kinh tế
Đại dịch Covid-19
Abstract: Việt Nam đang tập trung nguồn lực tối đa cho công tác phòng, chống dịch và phục hói kinh tế. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Tuy vậy, các nguồn lực được huy động phục vụ cho phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng chủ trương, chính sách. Những đánh giá, xác nhận của Kiểm toán nhà nước - cơ quan kiểm tra độc lập, có chuyên môn cao, về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các khoản thu, chi tài chính - ngân sách có ý nghĩa không thể thiếu trong quá trình triển khai các chính sách phục hồi kinh tế Việt Nam.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.2.22.Vai tro_kiem toan nha nuoc_kinh te_dai dich covid-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.