Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70195
Title: Chuyển đổi chức năng của chính phủ và Bộ máy hành chính nhà nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Huyền Hạnh
Keywords: Chuyển đổi chức năng
Cải cách hành chính
Chính phủ
Bộ máy hành chính nhà nước
Việt Nam
Quản trị quốc gia
Abstract: Việc chuyển đôi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương nhằm thực hiện và bảo đảm vững chắc quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp để tiếp tục chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nền quản trị quốc gia theo hưởng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
Issue Date: 2022-0\3
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.