Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70198
Title: Lãnh thổ hành chính và quản trị quốc gia
Authors: Nguyễn Hữu Khiển
Keywords: Lãnh thổ hành chính
Quản trị quốc gia
Đơn vị hành chính
Abstract: Phân chia lãnh thổ hành chính của một quốc gia và tổ chức chính quyền địa phương các cấp là vấn đề có ý nghĩa lớn cả về lý luận và thực tiễn, nhất là đối với quản lý nhà nước. Ở Việt Nam, do sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố nên việc phân chia lãnh thổ có tác động duy trì và phát triển mối quan hệ cộng đồng, nâng cao tinh thần đoàn kết hợp tác, sự ổn định bộ máy hành chính và hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia... Đây là những nội dung chính trong bài viết này.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.22.Lanh tho hanh chinh_quan tri quoc gia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.