Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70202
Title: Nga - Ấn - Trung: Thập kỷ sáng kiến cộng tác ba bên
Authors: S.Ujamaev
Keywords: Sáng kiến cộng tác ba bên
Nga
Chính trị thế giới
Ấn Độ
Trung Quốc
Abstract: Bài viết trình này sự khởi đầu của một hiện tượng mới đậm nét của đời sống chính trị thế giới - cơ cấu cộng tác ba bên Nga - Ấn Độ - Trung Quốc, các khuynh hướng hợp tác, các mối quan hệ song phương, khả năng của Tổ chức hợp tác Thượng Hải
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 17 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 09 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.