Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70207
Title: Năng lực sử dụng tiếng Anh của công chức hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Keywords: Năng lực
Sử dụng tiếng Anh
Công chức hành chính nhà nước
Hội nhập quốc tế
Abstract: Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng của nhiều quốc gia và được sử dụng chủ yếu trong quan hệ hợp tác quốc tế. Vì vậy, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh đối với công chức hành chính nhà nước vừa là mục tiêu, yêu cầu, vừa là nhiệm vụ cấp thiết để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viên Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.22.Tieng Anh_cong chuc_hanh chinh nha nuoc_hoi nhap quoc te.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.