Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70209
Title: Thị trường các công cụ phái sinh ở Việt Nam thực trạng, định hướng chính sách và giải pháp phát triển
Authors: Đinh Văn Sơn
Keywords: Công cụ phái sinh
Sản phẩm phái sinh
Định hướng chính sách
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu nhận dạng các công cụ phái sinh ở Việt Nam, bài viết đề xuất một số định hướng chính sách và giải pháp nhằm góp thêm những cơ sở khoa học và luận cứ thực tiễn để phát triển thị trường phái sinh ở Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 11 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.