Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70211
Title: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Authors: Hàn Anh Tuấn
Keywords: Xây dựng và hoàn thiện
Bộ máy Công an Nhân dân
Tổ chức bộ máy
Abstract: Trong những năm qua, Bộ Công an là một trong những đơn vị gương mẫu, đi đâu trong việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua việc phân tích quan điểm chỉ đạo và kết quả thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bài viết đưa ra một số giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy Công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.