Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70212
Title: Chính sách quốc gia của châu Âu trong việc tạo lập mối liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp
Authors: Trần Văn Tùng
Keywords: Chính sách quốc gia
Doanh nghiệp
Mô hình tăng trưởng Schumpeter
Tăng trưởng kinh tế
Châu Âu
Schumpeter
Abstract: Bài viết trình bày ý tưởng mô hình tăng trường Schumpeter đã giúp cho nhiều công ty có bước nhảy vọt về công nghệ, hoặc tái cơ cấu bằng cách mua lại, sáp nhập, để nâng cao vị trí của mình. Xem xét các chính sách quốc gia của các nước châu Âu, sẽ rút ra được những đánh giá và bài học bổ ích.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 09 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.