Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70215
Title: Giải pháp cho quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội: Kinh nghiệm một số nước phương Tây.
Authors: Lương Văn Kế
Keywords: Quan hệ phát triển kinh tế
Công bằng xã hội
Tiến bộ xã hội
Phát triển văn hóa
Abstract: Bài viết phân tích một số điểm về nguyên tắc cơ bản để giải quyết thành công các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và văn hóa thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội ở một số nước phương Tây, Những kinh nghiệm có có thể vận dụng cho Việt Nam.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 11 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.