Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70218
Title: Quan hệ giữa Vương Quốc Xiêm và Pháp nửa cuối thế kỷ XIX
Authors: Kim Ngọc Thu Trang
Keywords: Quan hệ ngoại giao Xiêm
Giao thương
Xiêm
Pháp
Abstract: Bài viết thể hiện mối quan hệ Pháp - Xiêm đã diễn ra những biến động khá phức tạp, đặc biệt là ở nửa cuối thế kỷ XIX với những hoạt động buôn bán, giao thương và chủ yếu là truyền bá Đạo Thiên chúa.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 11 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.