Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70225
Title: Vấn đề biển đổi khí hậu và quan hệ quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Thìn
Keywords: Biến đổi khí hậu
Quan hệ quốc tế
Abstract: Bài viết tập trung phân tích những mâu thuẫn giữa các quốc gia xung quanh việc giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu nhằm thấy rõ được trách nhiệm cũng như sự cần thiết phải có một khuôn khổ pháp lý quốc tế phải có một khuôn khổ pháp lý quốc tế vừa mang tính ràng buộc cao vừa đảm bảo tính công bằng, có xét tới lợi ích của các nước.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 12 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.