Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70231
Title: Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn Thị Lan Hương
Keywords: Công bằng môi trường
Việt Nam
Môi trường
333.709597 Th552h
Abstract: Cuốn sách khái quát một số vấn đề lý luận chung về công bằng môi trường, thực trạng thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra, quan điểm định hướng và các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả, những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong giải quyết những vấn đề liên quan đến công bằng môi trường trong bối cảnh hiện nay.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 236 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trườngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.