Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70231
Title: Chiến lược phục hồi hậu khủng hoảng cho Thương mại ASEAN-EU nói chung và Việt Nam nói riêng
Authors: Trần Mỹ Hạnh
Keywords: Chiến lược
Phục hồi hậu khủng hoảng
Thương mại ASEAN-EU
Abstract: Bài viết trình bày điểm mạnh, điểm yếu. cơ hồi và thách thức trong quan hệ thương mại ASEAN-EU, gợi ý về chiến lược nâng cao quan hệ thương mại ASEAN-EU và bài học cho Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ thương mại với EU
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.