Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70232
Title: Chính sách đối ngoại và an ninh chung của Liên minh Châu Âu (CFSP) một số vấn đề và khả năng thực thi
Authors: Bùi Hồng Hạnh
Keywords: Chính sách đối ngoại
An ninh chung
Liên minh châu Âu
EU
Abstract: Bài viết tập trung xem xét một số vấn đề và khả năng thực thi chính sách đối ngoại chung trong khuôn khổ của Chính sách đối ngoại và An ninh chung của Liên minh Châu Âu (CFSP) hiện nay như vấn đề cơ cấu của CFSP- Chủ nghĩa liên chính phủ hay chủ nghĩa hội nhập, Vấn đề thách thức của sự đa dạng-Linh hoạt là một lựa chọn, Giải pháp cân bằng
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.