Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70233
Title: Đánh giá chất "Liên bang" của hệ thống các thể chế chính trị hiện hành Liên minh Châu Âu theo lý thuyết Liên bang.
Authors: Phan Đặng Đức Thọ
Keywords: Thể chế chính trị
Liên minh Châu Âu
Lý thuyết Liên bang
Đánh giá chất "Liên bang"
Abstract: Bài viết trình bày những cách tiếp cận cơ bản trong lý thuyết liên bang; Đánh giá chất "liên bang" của hệ thống các thể chế chính trị hiện hành Liên minh Châu Âu trên cơ sở lý thuyết liên bang
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.