Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70234
Title: Một số vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Liên minh Châu Âu năm 2009 và tác động đến Việt Nam
Authors: Nguyễn An Hà
Keywords: Chính trị
Kinh tế
Liên minh Châu Âu năm 2009
Abstract: Bài viết giới thiệu một số nét với của Hiệp ước Lisbon tăng cường quá trình liên kết, nhất thể hóa khu vực Liên minh châu Âu, phân tích một số tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới Liên minh Châu Âu trong năm 2009, và đưa ra dự báo xu thế phát triển của EU trong năm 2010
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.