Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70246
Title: Vai trò của quần chúng nhân dân trong Cuộc cách mạng tư sản Pháp
Authors: Lê Thị Anh Đào
Keywords: Quần chúng nhân dân
Cách mạng tư sản Pháp
Abstract: Cuộc Cách mạng Tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII là một cuộc đại cách mạng, có ý nghĩa vô cùng lớn lao không những đối với nước Pháp mà còn có ý nghĩa đối với cách mạng châu Âu và thế giới.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.