Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70250
Title: Hướng phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn Văn Trình, Trần Đức Trương
Keywords: Tập đoàn kinh tế
Kinh tế nhà nước
Phát triển tập đoàn
Hội nhập kinh tế quốc tế
Abstract: Bài viết trình bày về tập đoàn kinh tế nhà nước - đầu tàu của các thành phần kinh tế, hướng phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian tới.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.