Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70265
Title: Tài nguyên đất đai ở Châu Phi: Đói nghèo trên những cánh đồng mẫu lớn
Authors: Trần Thị Lan Hương
Keywords: Tài nguyên đất đai
Đất nông nghiệp
Châu Phi
Đói nghèo
Nông nghiệp
333.7617096 T103n
Abstract: Cuốn sách được chia thành 4 chương có nội dung chính sau: Đất nông nghiệp và vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở châu Phi hiện nay; Sử dụng đất nông nghiệp ở Ethiopia; Sử dụng đất nông nghiệp ở Zambia; Đánh giá chung và hàm ý cho Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 216 tr; PDF/A
Method: ISBN: 9786043089608; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.