Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70548
Title: Một số góp ý Luật Kinh doanh bảo hiểm
Authors: Nguyễn Thị Dung
Keywords: Dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm
Abstract: Bài viết trình bày một số ý kiến về dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) về kết cấu dự án luật; Nội dung về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài, quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Issue Date: 2022-03
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 9 tr, pdf
Method: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_HDDT_Mot so gop y luat kdbh (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 220,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.