Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70621
Title: Dư luận nữ quyền tại Huế (1926 - 1929) trên sách báo đương thời
Authors: Lại Nguyên Ân
Keywords: Phụ nữ
Nữ quyền
Dư luận nữ quyền
Huế
Sách báo
Vấn đề xã hội
305.420959749 D550l
Abstract: Cuốn sách gồm 4 phần chính với các nội dung là: Các tài liệu về nữ học, nữ công tại Huế (1926) giới thiệu một số bài diễn thuyết, diễn văn của Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng và Đạm Phương Sử tại một số trường nữ thục; Tuyển tập các bài báo và tin báo trên báo "Tiếng dân" giai đoạn 1927-1929; Hai phần cuối tập trung giới thiệu hai cuốn sách "Phụ nữ vận động" và phụ lục sách "Xã hội"-"Phụ nữ và xã hội" trong Quan Hải tùng thư, lược lại những dấu mốc chính trong phong trào nữ quyền ở các nước phương Đông và phương Tây
Publisher: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam
Issue Date: 2021
Type: Sách
Extent: 552 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.