Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70625
Title: Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành về dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)
Authors: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Keywords: Chính phủ
Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân
Abstract: Báo cáo gồm 2 nội dung chính: (1) Những vấn đề tiếp thu và (2) Những vấn đề giải trình.
Issue Date: 2014-03-10
Type: Báo cáo
Extent: 23 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Công chúng - Văn kiện Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.