Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70625
Title: Hôn nhân và gia đình nông thôn đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 1960 - 1975
Authors: Trần Thị Minh Thi
Keywords: Hôn nhân và gia đình
Chính sách hôn nhân
Gia đình nông thôn
Đồng bằng Bắc Bộ
1960 - 1975
Vấn đề xã hội
306.852095973 H454n
Abstract: Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc đặc điểm bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 1960-1975, cũng như chính sách hôn nhân và gia đình thời kỳ này. Cụ thể, đề cập cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu đi phân tích các đặc điểm của việc hình thành hôn nhân và gia đình, bao gồm: lựa chọn bạn đời, tuổi kết hôn; sắp xếp nơi ở; đặc điểm cấu trúc và chức năng gia đình; đời sống tinh thần, tình cảm vợ chồng, một số hoạt động nghi lễ văn hóa gia đình; mối quan hệ gia đình với họ hàng.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 476 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; Viện Hàn lam Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.