Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70650
Title: Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề
Authors: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Keywords: Luật Dạy nghề
Dạy nghề
Abstract: Báo cáo nêu ra sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.
Issue Date: 2013-12-05
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Công chúng - Văn kiện Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.