Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71102
Title: Thống kê về lao động nước ngoài ở Việt Nam: Cần thiết phải hoàn thiện
Authors: Vũ Thanh Liêm
Keywords: Lao động
Lao động nước ngoài
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích 4 căn cứ để Việt Nam cần hoàn thiện thống kê về lực lượng lao động nước ngoài. Từ đó, đề xuất xây nguồn thông tin thống kê tốt nhất về toàn bộ lực lượng lao động.
Issue Date: 2021-10-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.