Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71142
Title: Bàn về thẩm quyền xét xử trường hợp phạm tội trong khu vực quân đội quản lý, bảo vệ
Authors: Đinh Minh Lượng, Đặng Thế Thanh
Keywords: Thẩm quyền
Xét xử
Quân đội
Khu vực quân đội
Abstract: Trên cơ sở phân tích các quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và thực tiễn, tác giả đề xuất cần có văn bản hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự trong trường hợp “phạm tội trong doanh trại Quân đội hoặc khu vực quân sự do Quân đội nhân dân quản lý, bảo vệ”.
Issue Date: 2022-04-17
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.