Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71295
Title: Yêu cầu đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân
Authors: Phan Trung Lý
Keywords: Kỷ yếu Hội thảo
Chính trị
Chính quyền địa phương
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Hội đồng nhân dân
342.09 K600y
Abstract: Tác giả đi sâu phân tích cơ sở lý luận thực tiễn và yêu cầu đổi mởi, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nói riêng và hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung.
Publisher: Xưởng in Mỹ thuật Hà Nội
Issue Date: 2002-06-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: Tr 175-188; PDF/A
Method: Kỷ yếu hội thảo "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương": Tại Đà Nẵng từ 17 đến 18 tháng 6 năm 2002; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.