Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71357
Title: Thực trang điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và những kiến nghị
Authors: Nguyễn Thị Thu
Keywords: Thảo luận
Hội nghị toàn quốc
Chính trị
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Hà Tĩnh
328.365 K600y
Abstract: Tác giả trao đổi thực trang điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và những kiến nghị để góp phần cùng hội nghị đánh giá một cách dùng đắn, khách quan về những vẫn đề đang đặt ra đối với hoạt động của HĐND, nhằm cung cấp thêm thông tin để Quốc hội, Chính phủ xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Bầu cử HĐND, Luật Tổ chức HĐND và UBND sắp tới.
Publisher: Công ty In Thống nhất
Issue Date: 2003-03
Type: Tham luận
Extent: Tr 115-120; PDF/A
Method: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân: Hà Nội ngày 19-21/3/2003; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.