Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71359
Title: Cần đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân để đảm bảo hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
Authors: Huỳnh Chí Thắng
Keywords: Thảo luận
Hội nghị toàn quốc
Chính trị
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
328.365 K600y
Abstract: Tác giả đưa ra 9 vấn đề cần được đổi mới trong Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân để đảm bảo hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Một là: tăng cường số lượng đại biểu chuyên trách; Hai là bổ sung thêm tiêu chuẩn trong hoạt động HĐND; Ba là về tổ chức HĐND các cấp;...
Publisher: Công ty In Thống nhất
Issue Date: 2003-03
Type: Tham luận
Extent: Tr 127-129; PDF/A
Method: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân: Hà Nội ngày 19-21/3/2003; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.