Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71360
Title: Tác động của khủng hoảng tài chính đến hoạt động thương mại của EU
Authors: Nguyễn Văn Lịch, Vũ Hương Giang
Keywords: Khủng hoảng tài chính
Hoạt động thương mại
EU
Abstract: Bài viết trình bày về biến động kinh tế Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới châu Âu cả về tài chính lẫn thương mại
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 13 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 04 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 04 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.