Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71363
Title: Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở các nước Đông Âu – kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đinh Công Tuấn
Keywords: Kinh tế thị trường
Đông Âu
Quá trình chuyển đổi
Kinh nghiệm cho Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày một số nội dung như sau: Điều kiện kinh tế - xã hội và bối cảnh của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở các nước Trung - Đông Âu; Nội dung cải cách, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu thập kỷ 1990; Một số kết quả rút ra từ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập EU của 6 nước Đông Âu
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 14 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 04 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 04 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.