Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71392
Title: Lựa chọn mô hình giám sát tài chính quốc gia kinh nghiệm của thế giới và bài học đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Kim Anh
Keywords: Mô hình giám sát
Tài chính quốc gia
Giám sát
Abstract: Bài viết tập trung xem xét vai trò của hệ thống giám sát tài chính quốc gia trong cảnh báo và phòng ngừa khủng hoảng tài chính trên thế giới, qua đó đưa ra một số đề xuất đối với hệ thống giám sát tài chính quốc gia của Việt Nam
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 15 tr. Pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 06 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 06 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.