Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71428
Title: Sự mở rộng của NATO và các tác động của nó
Authors: Đỗ Hồng Huyền
Keywords: NATO
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dươngi
Abstract: Bài viết đề cập một số nội dung cơ bản như: Sự thành lập NATO, Quá trình mở rộng, tác động của việc NATO mở rộng
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 06 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 06 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.