Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71434
Title: Nước Nga với học thuyết Á- Âu mới và vị thế của Trung Quốc
Authors: Đỗ Minh Cao
Keywords: Nước Nga
Học thuyết Á - Âu
Trung Quốc
Abstract: Bài viết trình bày nội dung cơ bản của học thuyết Á - Âu và một trọng tâm quan trọng nhất góp phần làm sáng tỏ một khuynh hướng phát triển mới tình hình địa chính trị và an ninh quốc tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 07 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 07 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.